Tози сайт използва бисквитки (cookies).
×
Reef BG
×
 x 

Количката е празна

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет страницата www.reef.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Използвайки Интернет страницата, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената заявка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.reef.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.reef.bg не представляват правно обвързваща оферта, а демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ.

4. САНО-ПЕТС ООД, ЕИК 203868160, собственик на интернет страницата www.reef.bg запазва правото си да променя и модифицира продуктите в каталога.

5. ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС или в съответната национална валута по актуален курс предварително обявен на интернет страницата.

 

II. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7 Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8.1 При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

8.2 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8.3 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 7 дена от получаването й.

9 Доставките на поръчана през интернет страницата www.reef.bg стока се осъществяват чрез куриерски фирми освен в случаите, когато изрично не е упоменато друго, като всички транспортни разходи се покриват от потребителя/клиента освен в случайте, когато изрично не е упоменато друго;

10 Плащането на заявени през Интернет страницата www.reef.bg стоки се осъществява по начините описани на страницата, като ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ си запазва правото на промени и се задължава да уведомява Клиента/потребителя своевременно при настъпване на такива;

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

11 ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи и съдържат информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

12 При наличие на производствен дефект и/или случай касаещи рекламация на закупена стока потребителя/клиента е длъжен да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на телефон +359 (0)878 510 935 за възникналите обстоятелства или да се свърже с оторизираният представител посочен в гаранционната карта при наличие на такава.

13 Предвиденият законов срок за обявяване на рекламация и/или производствен дефект е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта;

14 При установяването на наличие на производствен дефект ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ е длъжен да замени дефектният артикул. Транспортните разходи свързани с подмяната и/или отстраняването на дефекта следва да бъдат покрити от ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

15 Във всички останали случаи описани по-горе потребителят/клиентът има право да се откаже от закупената стока ..... или да замени поръчаният артикул с друг такъв на същата или по-висока стойност, и в двата случая разликата в цената при наличието на такава и транспортните разходи се покриват от потребителя/клиента;

16 Дадена стока поръчана от Потребителят/клиента не подлежи на рекламация в следните случаи:
умишлено и/или непредумишлено увреждане на стоката от страна на потребители/клиента и/или трети страни;
щети и/или дефекти причинени от неправилна експлоатация и/или неспазване на инструкциите за употреба предоставени от производителя;
нарушен е търговският вид на стоката;
липса на съответния документ удостоверяващ правото на притежание от страна на потребителя/клиента;

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

17. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да изиска ценова оферта за обявените стоки на Интернет страницата www.reef.bg.

18. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

19. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

20. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.reef.bg.

21. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ се задължава при ползване на услугите:

да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.reef.bg услуги;
да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
да не извършва злоумишлени действия;
да обезщети ТЪРГОВЕЦА/ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.reef.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

15. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

16. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

17. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.reef.bg. Данните, методите на съхранение, приложението им и прилежащите мерки за сигурност са обект на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) /ТУК/

18. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.reef.bg.

18.1. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

20. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани само с тяхното изрично съгласие и в съответствие с действащите правни и нормативни рамки на територията на Република България и приложимото Европейско законодателство.

21. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

22. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

23. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Това право е приложимо само в случаите на изрично съгласие от страна на потребителя.

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

24. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

25. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ: www.reef.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

26. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.reef.bg на своя компютър.

27. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

28. Интернет страницата www.reef.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ, съобразно българското законодателство.

 

 

 

 

 

 

 

 

>&

free delivery banner reef bg 2023


TOP